Op ’t Iemenschoer hebben we dit schooljaar elf groepen: twee onderwijszorggroepen (OZG) en vervolgens groep 1 t/m 8, waarvan een aantal combinatiegroepen. Bij het samenstellen van de groepen kijken we allereerst naar de leeftijd. Daarnaast kunnen andere overwegingen meespelen bij de indeling in een groep.

OnderwijsZorgGroepen zijn bedoeld voor leerlingen die voor het volgen van het onderwijs afhankelijk zijn van de inzet van zorg. Door intensieve samenwerking met zorginstelling Aveleijn maken we het mogelijk dat die leerlingen onderwijs bij ons op school kunnen volgen.

In ons onderwijsprogramma ligt het accent vooral op het op gang brengen en verder stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van onder andere taal  (mondeling en schriftelijk), lezen, rekenen, leren leren, motoriek, zelfredzaamheid en creativiteit. Daarnaast krijgt ook de sociaal en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen veel aandacht.

Ons lesprogramma

 • Spelenderwijs leren leren voor de kleinsten

  Bij de jongste leerlingen wordt vooral spelenderwijs gewerkt. Er wordt leergebiedoverstijgend gewerkt waarbij veel aandacht is voor voorbereidende activiteiten, concentratie en werkhouding. Het aanbod wordt veelal thematisch geordend, naar bijvoorbeeld de jaarfeesten en actuele thema’s. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma, ook voor de midden- en bovenbouwgroepen.

   

 • Lesprogramma midden- en bovenbouw

  In het lesprogramma voor de midden- en bovenbouw wordt naast meer nadruk op de schoolse vaardigheden ook veel aandacht besteedt aan de wereldoriënterende vakken. Hierin wordt veelal thematisch gewerkt. Bij het kiezen van de thema’s wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de jaarfeesten en de belangstelling van de leerling. Naast de belangstelling wordt er vanzelfsprekend rekening gehouden met het verschillende niveau van de leerlingen. Zo kan het gebeuren, dat binnen een groep op meerdere niveaus aan hetzelfde onderwerp wordt gewerkt.

 • Lesprogramma voor schoolverlaters

  Schoolverlaters krijgen gedurende het jaar een aantal praktijkvakken aangeboden: huishoudkunde, boodschappen doen en bakken. De kennismaking met deze vakken is een onderdeel van de voorbereiding op de overgang naar het vervolgonderwijs, waar de praktijkvakken een grotere rol krijgen.

   

 • Leerlijnen

  Bij het bepalen van het aanbod maken we gebruik van de leerlijnen voor ZML onderwijs, ontwikkeld door het Centrum voor Educatieve Dienstverlening aan de hand van de kerndoelen voor ZML onderwijs. Deze leerlijnen zijn opgebouwd uit 12 niveaus (van SO tot en met VSO) die verwijzen naar vaardigheden die in de leerlijn genoemd staan. Door het gebruik van deze leerlijnen hebben de leerkrachten goed zicht op wat elke leerling kan en wat de volgende stap moet zijn.

 • Special Heroes

  Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma dat eraan werkt om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn en zo veel mogelijk leerlingen uit het speciaal onderwijs te laten deelnemen aan sporten binnen een vereniging. Dit gebeurt in drie fases:

  1. Kennismaking met een sport binnen school, waarbij de vertrouwde omgeving en de groepsleiding veiligheid biedt. Op ’t Iemenschoer is dit meestal vier tot zes lessen.
   De leerlingen hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met o.a. judo, turnen en dans.
  2. Naschools/buitenschools aanbod waarbij sportverenigingen een sportaanbod op school of bij de vereniging aanbieden. De combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs speelt hierbij een rol.
  3. Nazorgtraject: het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerling staat hier centraal. De combinatiefunctionaris speelt ook hierbij een rol.

  De regionale projectleider van Special Heroes werkt nauw samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders in de buurt van de school én van de woonplaats van de leerlingen.
  Via de school worden ook ouders betrokken bij de sportkeuze. Zo ontstaan er voor de leerlingen mogelijkheden om in hun vrije tijd bij een sportvereniging te gaan sporten en bewegen. Net zoals hun broers en zussen.

  De sportvereniging of andere sportaanbieder vervult een belangrijke rol in het gehele traject. Niet alleen om de leerlingen te enthousiasmeren, maar ook om ze blijvend deel te laten nemen aan sportactiviteiten. Dit betekent dat zij binnen de vereniging structureel speciale sportactiviteiten kunnen aanbieden. De kinderen en jongeren worden lid van de
  sportvereniging en kunnen blijvend deelnemen aan een sport die zij leuk vinden.

  Informeer eens op school naar mogelijkheden en contactgegevens. In Hengelo en omgeving zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor aangepast tennis, judo, hockey, voetbal, dans, gym en volleybal.

   

 • schoolreis

  Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreisje.

 • Kunst- en cultuurprogramma

  We hebben een actief kunst-en cultuur programma waardoor we geregeld met de leerlingen theatervoorstellingen bezoeken, naar de bibliotheek gaan of naar musea in de regio. Ook halen we soms voorstellingen of gastlessen binnen school. Afhankelijk van de groep en het onderwijsaanbod gaan de leerlingen ook op excursie, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het bos of een bakkerij.