Ondanks alle goede zorgen en ieders inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken binnen de groep en/of de school. Wanneer dit het geval is, willen wij hierover graag met u in gesprek. De ervaring leert dat dit in verreweg de meeste gevallen leidt tot een goede oplossing. Mocht dit niet lukken dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor heeft het bestuur een klachtenregeling opgesteld.

Onze klachtenregeling in het kort

 • Wie kan een klacht indienen?

  Alle personen die op één of andere wijze bij de school zijn betrokken, hebben het recht om een klacht in te dienen.

   

 • Welke soort klachten kunt u indienen?

  De klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

   

 • Kan het niet anders opgelost worden?

  Natuurlijk dient het zo te zijn dat de klager eerst contact opneemt met degene op wie de klacht betrekking heeft en als dat niet voldoet met de directie. Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in goed overleg tussen de betrokken partijen opgelost. Bent u echter van mening dat de klacht niet binnen de school kan worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de contactpersonen. In ons geval zijn dat Marion Vollenbroek en Monique Schlepper. Zij kunnen bemiddelen en u eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, die u eventueel kan helpen bij het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie. De contactpersoon zal een samenvatting van uw klacht op schrift stellen en deze, tezamen met uw gegevens en telefoonnummer, toezenden c.q. doorgeven aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal vervolgens contact met u opnemen.

   

 • Bij wie kunt u nog meer terecht?

  Het bestuur heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld die nagaat of de klacht door goed overleg kan worden opgelost. Is dat niet het geval dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie. Deze commissie handelt volledig onafhankelijk van de betrokken partijen. Bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie is het bestuur verplicht contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur. Deze heeft een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie en zal in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden genomen.

  Belangrijke contactgegevens
  ​Mevrouw Marjon Tjepkema
  Haar contactgegevens zijn:
  E-mail: mtjepkema@obt.nl
  Telefoon: 074-2650624 of 06-30546837

  Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kan gemeld worden bij
  Meldpunt vertrouwensinspecteurs
  Telefoon: 0900 – 111 3 111 ( lokaal tarief)

  Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs
  Postbus 82324
  ​2508 EH  Den Haag
  ​Telefoon: 070-3925508

  Inspectie van het onderwijs
  E-mail: info@owinsp.nl
  ​www.onderwijsinspectie.nl
  Telefoon: 0800 – 8051 (gratis nummer)