Samen met u wordt het onderwijs een stuk leuker! Daarom hebben wij een medezeggenschapsraad, ouderraad en vragen wij uw hulp bij allerlei activiteiten …

 

Ouderraad

De ouderraad beheert de gelden die uit de ouderbijdrage voortkomen, ondersteunt bij de praktische uitvoering van diverse activiteiten op school en dient als klankbord voor de school.

De ouderraad bestaat uit een aantal betrokken ouders van leerlingen van ’t Iemenschoer en de VSO-afdeling ’t Korhoen. De ouderraad is er voor ondersteuning van de school in praktische uitvoering. Zo beheert de ouderraad de ouderbijdrage, organiseren zij jaarlijks een sponsoractie, dragen zij bij in de kosten van kampen, jaarfeesten etc. en is een aantal ouders coördinator van bepaalde werkgroepen op ’t Iemenschoer. De ouderraad heeft ook een klankbordfunctie. Om de samenwerking tussen de ouderraad en de school te bevorderen zijn tijdens de vergaderingen de teamleiders van ’t Iemenschoer en ’t Korhoen aanwezig namens de school. De ouderraad komt zes tot acht keer per jaar bijeen om te vergaderen. Heeft u een vraag aan de ouderraad? Stuur een mail naar ouderraadiemkor@gmail.com

Ouderhulp

Op ’t Iemenschoer maken wij graag gebruik van de hulp die ouders kunnen bieden. Zowel op groepsniveau, bijvoorbeeld voor vervoer naar verschillende activiteiten, als op schoolniveau. Er is een aantal werkgroepen dat wordt gecoördineerd door ouders. We kennen een luizengroep, een versiergroep en een tuingroep. Verder zijn er jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten waarbij wij graag ouders uitnodigen ons te komen helpen. Denkt u hierbij aan een Pietenochtend of de kerstviering.