De groepsleerkrachten zijn de spil rondom de leerling en zorgen voor het onderwijsprogramma van de groep. Groepsleerkrachten hebben een afgeronde pabo met een aanvullende speciaal-onderwijs-opleiding.
Onderwijsassistenten ondersteunen in de groepen bij de uitvoering van het onderwijsaanbod en hebben deels verzorgende taken.
De Zorg in Onderwijs begeleider is vanuit zorginstelling Aveleijn werkzaam in de onderwijszorggroep. Samen met de leerkracht geeft zij invulling aan het programma in de groep waarbij nadrukkelijk de balans tussen zorg en onderwijs wordt gezocht.
De vakleerkracht lichamelijke opvoeding geeft elke week een of meerdere lessen aan alle leerlingen.
De logopedist besteedt vooral aandacht aan de communicatiemogelijkheden. De schoollogopedist verzorgt de screening van nieuwe leerlingen en de groepslogopedie.
De orthopedagoog is deskundig op het gebied van functioneren van leerlingen. Door onderzoek en observatie geeft zij input in leerlingbesprekingen en de Commissie van Begeleiding (CvB). Mede op basis van deze input kan de CvB een ontwikkelingsperspectief vaststellen. De orthopedagoog bewaakt samen met de intern begeleider de uitvoering en voortgang van het ontwikkelingsperspectief.
De psychologisch assistent neemt een groot aantal van de onderzoeken af die nodig zijn voor het uitbrengen van het advies in de CvB.
De maatschappelijk deskundige kan ondersteunen in het organiseren van ondersteuning in huis of daarbuiten. De maatschappelijk deskundige komt bij alle nieuwe leerlingen standaard op huisbezoek om daar kennis te maken en te inventariseren of er nu of in de toekomst eventuele hulp nodig zou kunnen zijn. De maatschappelijk deskundige heeft zitting in de commissie van begeleiding en het zorgteam.
De intern begeleider speelt een grote rol in de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Daarnaast ondersteunt hij daar waar nodig de groepsleerkracht bij de invulling van het onderwijsprogramma en de aanpak van de leerlingen. Verder is de intern begeleider een lid van de commissie van begeleiding en bewaakt hij samen met de orthopedagoog de uitvoering en voortgang van het ontwikkelingsperspectief.
De combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs organiseert en coördineert kennismaking met sporten binnen verenigingen.
De conciërge verricht werkzaamheden die gericht zijn op dagelijks onderhoud.
De administratief medewerker verzorgt de leerlingen- en financiële administratie.
De directie wordt gevormd door de locatiedirecteur en de teamleider. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het schoolbeleid en geeft leiding en sturing aan het onderwijs, de organisatie en de medewerkers van de school. Zij wordt daarin ondersteund door de teamleider die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en een ondersteunende rol heeft in het opzetten en uitvoeren van beleid.